Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Robot
กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกเเข็งเเรง
โครงการจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่๑๐
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า scout ranger
พิธีทบทวนคำปฎิญาณ ปี 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น
ร่วมพระราชพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับภาค
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมวันวิสาชบูชา
ประชุมจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

การอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อเป็นจิตอาสาในวันเลือกตั้ง

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ
กิจกรรรมวันครู
กิจกรรมวันปีใหม่
Slider

>> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ง22103 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณครูวชรวรรณ  อังโชติพันธุ์
>> ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูสมใจ สุขวิสุทธิ์
>> ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูสวลี  คงแจ่ม
>>แบบสรุป SDQ นักเรียน
>>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
>>แบบฟอร์มแผนหน้าเดียว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Thakhamwittaya NEWS

ฉบับที่ 46-47 ประเดือน สิงหาคม
ฉบับที่ 45 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 39-44 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 34-38 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 33/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 32/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 31/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 30/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 29/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 28/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 27/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 26/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 25/2562 ประจำเดิอน มิถุนายน
ฉบับที่ 24/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 23/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 22/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 21/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 20/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 19/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 18/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 17/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 16/2562 ประจำเดือน  เมษายน
ฉบับที่ 15/2562 ประจำเดือน  เมษายน
ฉบับที่ 14/2562 ประจำเดือน มีนาคม
ฉบับที่ 13/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 12/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 11/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 10/2562 ประจำเดือน มีนาคม
ฉบับที่ 9/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 8/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 7/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 6/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 5/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 
ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 3/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน  มกราคม 
ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน  มกราคม 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง