Get Adobe Flash player
คำขวัญ : สะอาด สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ชนะเลิศ
การประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

                                                                                                                     


ภาพกิจกรรม


เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 140 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา  จังหวัดชุมพร >>>คลิกที่นี่

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงเรียนท่าข่ามวิทยา จัดกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ณ.โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
>>>คลิกที่นี่

กิจกรรม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 ณ.โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

>>>คลิกที่นี่

วงดุริยางค์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ไปร่วมพิธีเปิด กีฬา อบจ.ชุมพร เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 >>> คลิกที่นี่


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร  >>> คลิกที่นี่

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2558  >>> คลิกที่นี่

29 พ.ค. 58 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาพาง ชุมพร >>> คลิกที่นี่

29-31 พ.ค. 58 สพม.11 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

6-8 พ.ค. 58  สพม.11 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาดิน ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ระว่างวันที่ 4 -6 กุมภาพันธ์ 2558

 >>> คลิกที่นี่

4 ธ.ค.57 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม ตักบาตรตอนเช้า และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 2557 >>> คลิกที่นี่

21-21 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธุดงสถาน และวัดเทพประดิษฐาราม  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
>>> คลิกที่นี่

การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูสหวิทยาเขตชุมพร 1
15 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนศรียาภัย2

>>>คลิกที่นี่

ประชุมผู้กู้รายใหม่
ทำสัญญา กยศ

>>>คลิกที่นี่

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2014 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร 
>>>คลิกที่นี่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ&ทอดผ้าป่าการศึกษา&เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ณ. ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จ. ชุมพร
>>>คลิกที่นี่

วงโยธวาทิต โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ไปร่วมขบวนการแข่งขันกีฬาสี ของโรงเรียนศรียาภัย วันที่ 28 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนศรียาภัย 
>>>คลิกที่นี่

วงโยธวาทิต โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ไปร่วมขบวนการแข่งขันกีฬาสี ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา วันที่ 24 ก.ค. 57 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร >>>คลิกที่นี่

การประชุมสัมมนาข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาัพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร วันที่ 15-16 กรกรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ  >>> คลิกที่นี่

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเขต 11ป้องกันการทุจริตเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร >>>คลิกที่นี่

ผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557

>>> คลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพ

>>> คลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนน้อมถวาย ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ.สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C) ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย.57 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

>>> คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตร ลูกเสือวิสามัญที่ชนะเลิศการประกวดเดินสวนสนามแต่ละประเภท
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย

>>> คลิกที่นี่

งานเลี้ยงรับ ครูสุรีรัตน์ สอนสินลา ครูสอนภาษาจีน นักศึกษาฝึกสอน และเลี้ยงส่ง ครูรมย์ชลี บุตรกริม

>>>คลิกที่นี่

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

>>>คลิกที่นี่

ประกวดเดินสวนสนาม
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย

>>>คลิกที่นี่

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรียาภัย 2 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557

>>> คลิกที่นี่

กิจกรรมการสัมมนาึคณะกรรมการนักเีรียน ณ ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

>>> คลิกที่นี่

>> ข่าวกิจกรรม

            ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 ณ กรุงเทพมหานคร        ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                                                                   

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ปีการศึกษา 2556


ชมภาพกิจกรรม >>> คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่

                                1. คุณครูสุรพงศ์  ขวัญคีรี

                                2. คุณครูอมรศรี  สามารถ

                                3. คุณครูรัชดา  ศรีกิ้ม


กิจกรรม ท.ข.ว.


กิจกรรมการเรียนน่ารู้ ผักไร้สาร โรงเรียนท่าข้ามวิทยา


>> ข่าวกิจกรรม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 
ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั้งโรงเรียน รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน ชุมพร


>> ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
>> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์