Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า scout ranger
พิธีทบทวนคำปฎิญาณ ปี 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น
ร่วมพระราชพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับภาค
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมวันวิสาชบูชา
ประชุมจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

การอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อเป็นจิตอาสาในวันเลือกตั้ง

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ
กิจกรรรมวันครู
กิจกรรมวันปีใหม่
Slider

>> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ง22103 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณครูวชรวรรณ  อังโชติพันธุ์
>> ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูสมใจ สุขวิสุทธิ์
>> ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูสวลี  คงแจ่ม
>>แบบสรุป SDQ นักเรียน
>>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
>>แบบฟอร์มแผนหน้าเดียว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Thakhamwittaya NEWS

ฉบับที่ 33/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 32/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 31/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ฉบับที่ 30/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 29/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 28/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 27/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 26/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 25/2562 ประจำเดิอน มิถุนายน
ฉบับที่ 24/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 23/2562 ประจำเดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 22/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 21/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 20/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 19/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 18/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 17/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม
ฉบับที่ 16/2562 ประจำเดือน  เมษายน
ฉบับที่ 15/2562 ประจำเดือน  เมษายน
ฉบับที่ 14/2562 ประจำเดือน มีนาคม
ฉบับที่ 13/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 12/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 11/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 10/2562 ประจำเดือน มีนาคม
ฉบับที่ 9/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 8/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 7/2562 ประจำเดือน  มีนาคม
ฉบับที่ 6/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 5/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 
ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 3/2562 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน  มกราคม 
ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน  มกราคม 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง