Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

  • เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าข้าม จำนวน 16 หมู่บ้าน ตำบลหินแก้ว    จำนวน 12 หมู่บ้านตำบลรับร่อ จำนวน 18 หมู่บ้าน และตำบลนากระตาม จำนวน 12 หมู่บ้าน
 21 พฤษภาคม       2522 โรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก มีครู-อาจารย์ ทั้งสิ้นจำนวน 4 คน มีนายสุชาติ เอกวรรณัง เป็นครูใหญ่คนแรก
ปีการศึกษา 2523 มีครู-อาจารย์เพิ่มขึ้น 10 คน นักเรียน 259 คน กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบชั่วคราว 5 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จำนวน 1,850,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค.
จำนวน 8 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2525 เปิดแผนการเรียนวิชาชีพเพิ่มเติม คือ แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนเข้าโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่นที่ 4 นายธรรมนิจ ชอุ่มผลดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ ใหญ่
ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้งบประมาณ 4,939,900 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. อีกครึ่งหลัง และ โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 3 หน่วย บ้านพักครู 1 หลัง 2 หน่วย ไฟฟ้า ประปา ถนนภายใน โรงเรียน
ปีการศึกษา 2528 สร้างครุภัณฑ์สายวิชาต่าง ๆ 8 ห้องเรียน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศิลป์ อุตสาห กรรมศิลป์ และ ห้องเกษตร โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพิ่มเติมคือ แผนการเรียนธุรกิจ
ปีการศึกษา 2529 สร้างอาคารเรียนแบบ CS 280A จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2530 สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2531 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้ครูอาสาสมัครชาวอเมริกัน มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1 คน
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนประสบวาตภัย พายุใต้ฝุ่นเกย์
ปีการศึกษา 2533 ได้รับงบประมาณซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 1 คัน
ปีการศึกษา 2535 นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 : 9 : 9 มีนักเรียน 992 คน และได้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้อำนวยการตำแหน่งที่ 3 และได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ม กราคม 2538
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ห้อง
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจาก สส.ศิริศักดิ์ อ่อนละมัยจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดให้โรงเรียน จัดซื้อรถตู้ 1 คัน ในปีนี้โรงเรียนถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำมาดับจนได้รับรางวัลโรงเรียน พระราชทาน
ปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณซึ่งเป็นงบปฏิรูปโรงเรียน 400,000 บาท และงบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์วิทยา
ปีการศึกษา 2541 นายสมใจ สันติยานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิวมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2542 ได้เข้าสู่โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2543 ได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) ของกรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 5 : 5 : 5 : 2 : 1 : 1 มีจำนวนนักเรียน 590 คน ครู-อาจารย์ 38 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน
ปีการศึกษา 2545 ได้รับงบประมาณปรับซ่อมรางระบายน้ำอาคาร 1 จำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงห้อง วิทยาศาสตร์ 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2546 ได้ รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างหลังคา คลุม ทางเดินจากอาคาร 1 ไปยังอาคารห้องสมุดซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน ประมาณ 49,500 บาท
ปีการศึกษา 2547 วันที่ 12 ตุลาคม 2547 นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2554 วัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 นางไมตรี เยาวหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 นางยุพดี  สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลัง สวนได้ รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยนิตย์ พรรณาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุตระเคียน ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาแทน ปัจจุบันโรงเรียน ท่าข้ามวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน