Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / thakham

thakham

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( S.S.B.T.C.)

โรงเรียนท่าข้ามจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ทั่วไป เเละความร …

Read More »

การประกวดเดินสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้นำกองลูกเสือ เนตรนารี เเละเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมการประกวดเดินสวนสนาม ระดับเ …

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิท …

Read More »

ประชุมสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บัวดารารีสอร …

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561   

Read More »

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับ ปพ. ม.3 และม.6

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับ ปพ. ม.3 และม.6 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องครุราษฎร์ร่วมใจ

Read More »

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องครุราษฎร์ร่วมใจ …

Read More »

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือวิสามัญ

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 …

Read More »

โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกตัวแทนจั …

Read More »

พิธีสำรวจตนลูกเสือวิสามัญ

พิธีสำรวจตนลูกเสือวิสามัญ วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุราษฎร์ร่วมใจ ชั้น ๑ โรงเรียนท่าข้ามว …

Read More »

คณะครู นักเรียนโรงเรียนปากจั่นวิทยา มาศึกษาดูงานฯ

คณะครู นักเรียนโรงเรียนปากจั่นวิทยา มาศึกษาดูงาน โครงการ สถานศีกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็ …

Read More »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ง 22103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โดยคุณครูวชรวรรณ  อังโชติพ …

Read More »

นิทรรศการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้มาจัดนิทรรศการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อแนะนำรางวัลเกี่ยวกับสถานศึกษา ควา …

Read More »

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4/2561

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพรร่วมกับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำน …

Read More »

ร่วมพิธีรับโล่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2560

ร่วมพิธีรับโล่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ต จ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561(ปรับปรุงซ่อมแซม …

Read More »

ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read More »

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูพางพัฒนาราม

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูพางพัฒนา …

Read More »

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 30 ต.ค 2560 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดช …

Read More »

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560 …

Read More »